Domeniile care constituie obiectivul intervențiilor companiei sunt:

 • îmbunătățirea capacității pentru gestionarea fondurilor europene și naționale;
 • sprijin pentru cooperare la nivel național și intra-comunitar;
 • sprijin pentru asigurarea managementului financiar riguros, definit în conformitate cu principiile economiei, eficienței și efectivității;
 • suport, dezvoltare și implementare sisteme de monitorizare la toate nivelurile, de la nivel de program la nivel de proiect;
 • sprijin pentru dezvoltarea Programelor Operaționale și a documentelor subsecvente în vederea managementului și implementării fondurilor europene;
 • sprijin pentru dezvoltarea și eficientizarea procedurilor cu respectarea principiilor europene de utilizare a fondurilor;
 • instruire și activități de comunicare în domeniul activităților menționate mai sus;
 • suport pentru managementul și implementarea de programe și proiecte europene și naționale.

Prin experiența dobândită prin intermediul proiectelor implementate până în prezent și inclusiv prin experiența membrilor săi fondatori și a echipei de consultanți și de colaboratori, compania Euzone dovedește următoarele puncte tari:

 • experiență în management de proiecte la nivel european/ cu finanțare UE;
 • experiență în implementarea de proiecte în domeniul dezvoltării capacității administrative și instituționale a autorităților care gestionează programe finanțate din Fonduri Europene, inclusiv în domeniul programării, managementului și evaluării utilizării fondurilor europene;
 • experiență în implementarea de proiecte în domeniul dezvoltării capacității administrative și instituționale a organizațiilor care gestionează proiecte cofinanțate din fonduri europene (beneficiari);
 • experiență în dezvoltarea și furnizarea programelor specifice de instruire în domeniul fondurilor europene, inclusiv organizare de evenimente, seminarii și ateliere de lucru (work-shop-uri) în domeniul managementului și implementării fondurilor europene;
 • experiență în oferirea de servicii specifice de asistență tehnică;
 • experiență în conceperea, organizarea și desfășurarea de diferite evenimente, inclusiv campanii de informare, promovare, conștientizare;
 • experiență în dezvoltarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea resurselor umane, inclusiv în administrația publică;
 • experiență în furnizarea de suport pentru întărirea/consolidarea capacității administrative a instituțiilor publice, inclusiv consultanță în management, consultanță în management financiar și pentru derularea achizițiilor publice;
 • experiență în dezvoltare de instrumente și sisteme de monitorizare în domeniul fondurilor europene;
 • experiență în dezvoltarea și asigurarea funcționării rețelelor și comunităților la nivel european pe diferite tematici, inclusiv în domeniul gestionării fondurilor europene, între diferite entități, publice și private;
 • experiență în realizarea de studii, cercetări științifice, analize socio-economice (sociologice, economice, analize de politici publice etc.);
 • experiență în elaborarea de rapoarte, sinteze, analize SWOT etc;

Euzone deține o rețea formată din peste 150 de experți specialiști în diferite domenii precum: consolidarea capacității administrative, servicii de consultață, management și monitorizare de programe și proiecte finanțate din surse naționale și comunitare, achiziții publice și asistență juridică, asigurarea unui management financiar riguros, dezvoltare și monitorizare politici și strategii publice, dezvoltare și furnizare servicii de ocupare, mediere și informare și consiliere, dezvoltare și furnizare programe de formare profesională continuă destinate adulților, incluziune socială și economie socială.

De asemenea, Euzone este furnizor autorizat pentru programe de formare profesională a adulților, precum și furnizor autorizat pentru servicii de ocupare, respectiv servicii de mediere și servicii de informare și consiliere.

Atât prin experiența directă a companiei, cât și prin experiența echipei sale, Euzone poate asigura transferul expertizei de decenii în domeniile menționate anterior, atât în România, cât șă în alte state membre UE și la nivelul Comisiei Europene.

În prezent compania este certificată și aplică sistemul de management în raport cu standardul de referinţă SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii.